Ayrımcılığı ve Tacizi Önleme Politikası

  • Anasayfa
  • Ayrımcılığı ve Tacizi Önleme Politikası

Anadolu Gelişim Tekstil, ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında belirlenmiş eşitlik ilkesine dayalı, insan onurunun korunması ve her türlü ayrımcılık, psikolojik (mobbing) ve cinsel taciz eylemlerinin yaşanmadığı, insan haklarına saygılı, pozitif bir çalışma ortamını yaratmak ve bunu sürdürmek amacıyla hareket etmektedir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 2. Maddesi; Herkesin, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabileceğini açıkça ifade ederiz.
Anadolu Gelişim Tekstil,  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini referans alarak, iş yerinde her türlü ayrımcılık, psikolojik ve cinsel taciz dahil tacizin olmadığı, herkese saygılı ve onurlu bir şekilde davranılan, çalışanların eşit fırsatlara sahip olduğu bir çalışma ortamı tesis etmeyi ve bunu sürdürmeyi taahhüt ederiz.

Tanımlar

  • Ayrımcılık: Bir bireyin ırkına, cinsiyetine, dinine, etnik kökenine milliyetine ya da toplumsal statüsüne, yaşına, engellilik haline, cinsel yönelimine, ailevi durumuna, sendika üyeliklerine ya da faaliyetlerine, siyasi görünüşüne dayalı olarak kişiye yapılan haksız davranış ve/veya keyfi ayrıcalık olarak tanımlanır.
  • Psikolojik Taciz (Mobbing): İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.
  • Cinsel Taciz: Her türlü istenmeyen cinsel yaklaşım, cinsel içerikli talep, sözlü ya da fiziksel cinsel içerikli davranış ve hareket olarak tanımlanır.
  • İnsan Hakları: Cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, milliyet, düşünce farklılığı, ulusal köken veya toplumsal statü ve malvarlığı farkı gözetmeksizin tüm insanlara özgü hakları ifade etmekte olup, diğer İnsan Haklarının yanı sıra eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkını içermektedir.
  • Taciz: Başka bir kişiyi rencide edebilecek, küçük düşürebilecek ya da bu şekilde algılanabilecek herhangi bir uygunsuz ve istenmeyen davranışı ifade eder.

Yetki ve Sorumluluklar

Anadolu Gelişim Tekstil, çalışanları ve yöneticileri bu politikaya uymaktan ve şirketin ilgili prosedürlerini bu politika doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur.

İnsan Kaynakları, Organizasyonel Gelişim ve Yönetim Sistemleri Direktörlüğü ayrımcılığı ve tacizi önleme politikasını düzenlemek, periyodik olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde revize etmekten ve çalışanlara ilgili diğer politikalar hakkında eğitim vermekten ve bu politikanın uygulanmasından sorumludur.

Etik iş davranışlarına aykırı olduğu düşünülen herhangi bir eylemden haberdar olunması durumunda Anadolu Gelişim Tekstil, Organizasyonel Gelişim ve Yönetim Sistemleri departmanına başvurabilirler.